Játékszabályzat és részvételi feltételek

Nyerj a hello Bringással!

A Magyar Posta Biztosító Zrt. által a 2024.05.28.-2024.09.10. közötti időszakban hello Bringás szerződést kötő ügyfelek számára meghirdetett nyereményjáték.

Nyereményjáték szervezője: Magyar Posta Biztosító Zrt. (továbbiakban: „Szervező”)

Nyereményjáték szlogenje: Nyerj a hello Bringással!

Nyereményjáték időszaka: 2024.05.28.-2024.09.10.

Részvételi feltételek:

A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a résztvevő

• a fent megjelölt időszakban új hello Bringás kerékpár és roller biztosítást kössön a https://hello.hu/ oldalon vagy a hello4U applikációban és

• a nyereményjáték lebonyolításával összefüggő adatkezeléssel szemben ne kérje személyes adatai kezelésének megszüntetését (tiltakozási jog) (a továbbiakban: „Résztvevő”).

A nyereményjátékban a Szervező valamennyi fenti feltételeknek megfelelő ügyfele külön előzetes adatkezelési hozzájárulás nélkül, automatikusan részt vesz, azonban Ön bármikor tiltakozhat az adatkezeléssel szemben. Ebben az esetben személyes adatait a nyereményjátékkal összefüggésben nem kezeljük tovább.

A játékban nem vehetnek részt: a Szervező, a Magyar Posta Életbiztosító Zrt., valamint az Extreme Net Kft. munkatársai, valamint a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában nevesített közeli hozzátartozóik.

Nyeremény: A Szervező a Résztvevők között 3 db JBL Clip hangszórót sorsol ki (a továbbiakban: „Nyeremény”). A Nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt a részvételi Szabályzatban foglaltakéval hasonló értékű és hasonló paraméterekkel rendelkező Nyereményre cserélje. A Nyeremény előre meghatározott, a Nyertesnek nincs választási lehetősége a Nyeremény technikai paramétereivel kapcsolatban. A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen igényét a jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Nyereményjáték semmilyen módon nem szponzorált a Nyeremény gyártója, forgalmazója vagy kibocsátója által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik ahhoz.

Nyeremény sorsolása: A sorsolásra 2024. szeptember 19-én 13 órakor kerül sor a Szervező székházában, a 1022 Budapest, Bég u. 3-5. szám alatti címen.

A játékban egy (1) személy csak egy (1) nyereményt nyerhet meg. Amennyiben a sorsoláson egy nyertes ismét kisorsolásra kerül, a Szervező új nyertest sorsol.

A sorsoláson 3 tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A tartaléknyertes kizárólag abban az esetben lép a kisorsolt nyertes helyébe, ha megállapítást nyer az, hogy a kisorsolt nyertes nem felel meg nyereményjáték bejelentett és közzétett részvételi feltételeinek, vagy ha a nyertes az e-mail értesítéstől számítva 30 napon belül nem jelentkezik a Szervezőnél, így a nyeremény átadása sikertelenné válik. Amennyiben a tartaléknyertes sem jelentkezik az e-mail értesítéstől számított 30 napon belül, a nyeremény nem kerül a nyereményjátékban felhasználásra.

Nyertes értesítése: A Szervező a nyertest a sorsolástól számított 30 napon belül értesíti a nyeremény átvételének időpontjáról és pontos részleteiről a biztosítási szerződésen megadott elérhetőségek valamelyikén.

A nyeremény átvételének feltételei: A Szervező vállalja, hogy a nyeremény átvételére a sorsolás időpontjától számított 90 napon belül lehetőséget biztosít. A nyertes a sorsolás időpontjától számított 91. napon a nyereményre való jogosultságát elveszíti. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevők téves, vagy hibás adatszolgáltatásából eredő következményekért.

Adóterhek: A nyeremény után esedékes adóterhet a Szervező viseli.

A Szervező jogai: Amennyiben az Nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az Nyereményjátékot szüneteltesse vagy törölje. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Résztvevőt, továbbá polgári kártérítési, illetve büntetőeljárást kezdeményezzen azzal a Résztvevővel szemben, aki nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni. Amennyiben az Nyereményjáték során bármely Résztvevővel kapcsolatban csalás lehetősége vagy ténye merül fel, Szervező fenntartja a jogot, hogy Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő kalkulációs számot, a sorsolási listákból töröljön.

A Résztvevők elfogadják, hogy az Nyereményjátékban való részvétel során a jelen részvételi feltételek és játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező az Nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a jelen részvételi feltételek és játékszabályzat megszegése esetén bármely Résztvevőtől megvonhatja.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Játékszabályzatot kiegészítse, vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosításokat a weboldalán található játékszabályzatban teszi közzé.

Általános rendelkezések: A Résztvevők az Nyereményjátékban való részvétellel együtt jelen játékszabályzat rendelkezéseit is elfogadják. A játékszabályzat a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra. Amennyiben a Résztvevő személyes adatainak törlését a Nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

A Résztvevő az Nyereményjátékban részleteivel, továbbá az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az hello@hello.hu e-mail címen.

Budapest, 2024.05.28.

Magyar Posta Biztosító Zrt.

SzervezőAdatkezelési tájékoztató

„Nyerj a hello Bringással!” nyereményjátékkal összefüggésben

Adatkezelő adatai:

Név: Magyar Posta Biztosító Zrt.
Székhely/levelezési cím: 1022 Budapest, Bég utca 3-5. / 1535 Budapest, Pf. 952.
Elérhetőségek: e-mail: hello@hello.hu; telefonszám: +36 1 404 3556
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: e-mail: adatvedelem@mpb.hu; levelezési cím: 1535, Budapest, Pf. 952.

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a biztosító jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve a jelen tájékoztató keretében tömör, átlátható és közérthető formában tájékoztassa Önt a „Nyerj a hello Bringással” elnevezésű nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységével összefüggésben:
• kezelt személyes adatok köréről;
• a tervezet adatkezelés céljáról és jogalapjáról;
• a személyes adatok címzettjeiről; a személyes adatok forrásáról;
• a személyes adatok tárolásának időtartamáról;
• az érintett megillető jogok gyakorlásának módjáról és a jogorvoslati lehetőségekről.

Nyereményjáték részletei:

Időtartama: 2024.05.28.-2024.09.10.
Jelmondata: Nyerj a hello Bringással!

Az adatkezelés célja:

A nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, különösen: a játékosok azonosítása, a nyertesek kisorsolása, kiértesítése, a nyeremények átadása.

Az adatkezelés jogalapja:

• A nyereményjátékban való részvétel során az adatkezelés jogalapja a biztosító, mint adatkezelő – Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti – jogos érdekeAz adatkezelő jogos érdeke: új ügyfelek szerződéskötésre való ösztönzése nyereményjáték sorsoláson való részvétel útján. Az adatkezelő elvégezte a jogos érdek alátámasztását szolgáló érdekmérlegelési tesztet.

Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor jogosult tiltakozni a jelen nyereményjátékkal összefüggő adatkezeléssel szemben. Tiltakozása esetén az adatkezelést további vizsgálat nélkül megszüntetjük az Ön vonatkozásában. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a tiltakozás a nyereményjáték időtartama alatt, illetve a nyeremények átadása előtt történik, úgy nyereményjátékban Ön nem vesz részt és a nyereményre való jogosultságát is elveszti.

• Nyereményjátékban való nyertesség esetén, a számviteli- és adójogi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos személyes adatok vonatkozásában, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amely jogi kötelezettség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) 169. §-án, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezésein alapul.

A kezelt személyes adatok köre:

Résztvevők adatai: érintett neve, kötvényszám, szerződés ideje és ténye;

Nyertes adatai:

• érintett neve, születési neve, születési helye, születési ideje, kapcsolattartási adatok – nyertes azonosítása, kapcsolattartás és nyeremény kifizetése céljából
• átvételi elismervényen megadott adatok – adójogi kötelezettség teljesítése céljából.

A Nyereményjátékban résztvevő Résztvevők/Nyertesek csak a saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem a saját személyes adataikat adják meg, az adatközlők kötelessége az adatkezeléssel Érintettek hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés időtartama:

• Nyereményjátékban való részvétel érdekében a személyes adatokat az adatkezelő a nyereményjáték lezárultát követő legfeljebb 90 napig kezeli, míg tartaléknyertes adatait legfeljebb 180 napig kezeli.
• Nyereményjátékban való nyertesség esetén a számviteli bizonylatokat az Adatkezelő az Szvtv. 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adóügyi bizonylatokat az Art.-ban meghatározott elévülési ideig köteles megőrizni.

Személyes adatok címzettjei: A jelen adatkezelés vonatkozásában az adatkezelő adatfeldolgozókat nem vesz igénybe, illetve a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja. Mindazonáltal az adatkezelő aktuális adatfeldolgozóinak listáját az adatkezelő https://hello.hu/adatkezeles találja.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: Az adatkezelő nem végez az érintettek személyes jellemzőire, tulajdonságaikra vonatkozó módszeres és kiterjedt értékelést, amely automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást – alapul.

Az érintettek jogai: Személyes adatai kezelésével kapcsolatosan az érintettet az alábbi jogok illetik meg:

1. hozzáféréshez való jog: jogosultság arra, hogy a biztosító által kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon, illetve az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérje, feltéve, hogy a másolat igénylésére vonatkozó jog nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

2. helyesbítéshez való jog: az érintett kérheti a biztosítótól személyes adatainak a helyesbítését vagy kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.

3. törléshez való jog: az érintett kérheti személyes adatainak a törlését alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a biztosító kezelte
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs
c) személyes adatait jogellenesen kezelték
d) a személyes adatokat az irányadó uniós vagy tagállami jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
e) a személyes adatok gyűjtésére az Adatvédelmi Rendeletben hivatkozott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

4. adatkezelés korlátozásához való jog: kérheti, hogy a biztosító korlátozza személyes adatainak a kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül
a) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrizze
b) az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását
c) a biztosítónak már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de ezeket azonban az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a biztosító jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő kivételes esetben az érintett törlési kérelmét megtagadhatja, így különösen, amennyiben az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5. tiltakozáshoz való jog: az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozhat személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást, valamint ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik.

6. adathordozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat elektronikus formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére az adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy az érintettel kötött szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Ugyanakkor a jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Tájékoztatjuk, hogy ezen jogát a jelen adatkezelés vonatkozásában nem tudja gyakorolni, mivel az adatkezelés nem hozzájáruláson vagy az Önnel kötött szerződésen alapul.

Joggyakorlás módja, jogorvoslati lehetőség:
A biztosító mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék.

A fent nevesített érintetti jogainak gyakorlásával kapcsolatban kérjük, hogy forduljon a biztosító Adatvédelmi tisztviselőjéhez az adatvedelem@mpb.hu e-mail címen, vagy a biztosító ismert elérhetőségeinek bármelyikén az Adatvédelmi tisztviselőhöz címezve. Az Adatkezelő az érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeire, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon – a kérelem rendkívüli összetettsége esetén kivételesen két hónapon – belül érdemben válaszol, amennyiben a kérelmező személy elérhetőségét megfelelő módon az Adatkezelő rendelkezésére bocsátotta.

Amennyiben megítélése szerint az adatkezelés során jogai sérelmet szenvedtek, úgy

• panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy
• a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat, amely ügyben a bíróság soron kívül jár el.