Adatkezelési Tájékoztató

A Magyar Posta Biztosító Zrt. és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. által üzemeltetett weboldalak és alkalmazások felhasználói részére
Hatályos: 2019. december 01.
Verzió: 1.2


1. Bevezetés


A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy részletes információkkal szolgáljon az Ön számára a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5; adószám: 12833625-4-44; Cg. 01-10-044750) és a Magyar Posta Biztosító Zrt. (székhelye: 1022 Budapest, Bég utca 3-5; adószám: 12833632-4-44; Cg. 01-10-044751) (a továbbiakban Magyar Posta Életbiztosító Zrt. és Magyar Posta Biztosító Zrt. együttesen: „Biztosító”) postabiztosito.hu valamint a lentiekben bemutatott további weboldalakon és alkalmazásokon elérhető szolgáltatásaival (kárbejelentés, panaszbejelentés, hírlevélre feliratkozás, kapcsolatfelvétel stb.) összefüggő adatkezelési gyakorlatáról.

A Biztosítónál elkötelezettek vagyunk személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk információs önrendelkezési jogainak tiszteletben tartását. A Biztosító bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. A Biztosító az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletével (továbbiakban: „GDPR”) és az alkalmazandó további jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli személyes adatait. A személyes adatok kezelésére vonatkozó irányadó további jogszabályok különösen az alábbiak:
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.");
 • a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény ("Bit.");
 • 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról ("Pmt.");
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ("Sztv.");
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény („Art.”);
 • 1997. évi XLVII. törvény - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről;
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”).
Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen. A személyes adatok megadása önkéntes, azonban bizonyos adatok megadása (regisztráció) nélkül a szolgáltatásaink egy részét nem tudja igénybe venni. Honlapjainkat természetesen regisztráció nélkül is tudja böngészni.

2. Kik vagyunk?

Adatkezelő neve: Magyar Posta Életbiztosító Zrt.
Székhelye: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.
Levelezési címe: 1535, Budapest, Pf. 952
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-044750
E-mail: info@mpb.hu
Telefonszám: 06 1 200 4800

Adatkezelő neve: Magyar Posta Biztosító Zrt.
Székhelye: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.
Levelezési címe: 1535, Budapest, Pf. 952
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-044751
E-mail: info@mpb.hu
Telefonszám: 06 1 200 4800

Mind a Magyar Posta Biztosító Zrt., mint pedig a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. kizárólag az ügyfelek által nekik átadott adatokat kezelik, közöttük az ügyfelek hozzájárulása nélkül adat átadás nem történik.

3. Mely szolgáltatásokra, személyekre vonatkozik ez a Tájékoztató?

A Tájékoztató hatálya kiterjed a postabiztosito.hu, a hello.hu és a landing (lásd 6.4. pont) weboldalakat, valamint a Napi Sorsjegy alkalmazást, a hello alkalmazást és Posta Biztosító alkalmazást látogató, használó és azokon valamely szolgáltatást igénybevevő felhasználók személyes adatainak kezelésére.

4. Mely szolgáltatásokra, adatkezelésekre nem vonatkozik ez a Tájékoztató?

4.1 Közösségi média

Ha valamely weboldalunkat, alkalmazásunkat illetve bennünket egy közösségi oldalon bármilyen módon bejelöl, követ stb., úgy engedélyezi, hogy hozzáférjünk a közösségi oldalon levő profiljából bizonyos személyes adataihoz (pl. név, email-cím, fotó, nem, születésnap, tartózkodási hely, ismerősök felsorolása, Ön által követett és/vagy Önt követő személyek, hozzászólásai vagy tetszés-nyilvánításai, azaz „kedvelései”). A közösségi oldalak azonban tőlünk függetlenül működnek, így önálló adatvédelmi tájékoztatóval is rendelkeznek, ezért az azokon végzett tevékenységre, az ott megadott személyes adatokra és információkra nem a jelen Tájékoztató, hanem az adott közösségi oldal szolgáltatójának adatkezelési tájékoztatója irányadó. További információkért arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja az adatvédelmi beállításait személyre szabni a közösségi oldalakon, illetve hogy a közösségi oldalak hogyan kezelik a személyes adatait, kérjük, tekintse át azok adatvédelmi útmutatóit, adatvédelmi tájékoztatóit és felhasználási feltételeit.

4.2 Linkek

A weboldalaink, alkalmazásaink tartalmaznak olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyeket nem mi kezelünk (pl. további cégcsoporthoz tartozó vállalatok honlapjai), amelyekre értelemszerűen nem vonatkozik jelen Tájékoztató, és amelyeken eltérő lehet az adatvédelem szintje. Ezek az oldalak tőlünk teljesen függetlenek, így javasoljuk, hogy tanulmányozza a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatókat mielőtt valamely személyes adatot rendelkezésre bocsát egy ilyen oldalon vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért semmiféle felelősséget nem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.

5. Mit jelentenek az egyes fogalmak, melyek a legfontosabb alapelvek?

5.1 Legfontosabb fogalmak

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő (jelen esetben a Biztosító) nevében személyes adatokat kezel;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (jelen esetben a Biztosító);

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; "biztosítási titok": minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó –, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek – ideértve a károsultat is – személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik; "különleges adat": A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

érintett”: azonosítható vagy azonosított természetes személy. Azonosított vagy azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 5.2 A Biztosító adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi alapelvek

A Biztosító, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:
 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és azok a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
 • a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek és a Biztosító minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

6. Milyen célokból és hogyan kezeljük személyes adatait?

Az Ön által a részünkre megadott személyes adatait a lentebb felsorolt platformokon és a 6.1-6.6 pontokban meghatározott célokból és jogalapok mentén kezeljük. Azonban bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatai kezelésére egyéb célokból, illetve jogalapokon is, mint például a Biztosítóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) vagy a Biztosító vagy harmadik személy jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), még azt követően is, hogy Ön a hozzájárulását visszavonja, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

6.1 Postabiztosito.hu weboldal

6.1.1 Weboldal böngészés

A weboldalon böngészők személyes adatait ún. cookie-k (sütik) révén kezeljük. A sütik olyan szöveges állományok, amelyek révén a weboldal vagy más számítógépes kiszolgáló (szerver) azonosítani tudja az Ön számítógépét, és tárolja személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. A legtöbb böngésző alapbeállításai engedélyezik a sütik elfogadását. Ugyanakkor, amennyiben úgy kívánja, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy blokkolja a sütiket. Azonban a weboldal bizonyos szolgáltatásai csak sütik vagy hasonló eszközök használatával érhetők el, így tudnia kell, hogy a sütik vagy hasonló eszközök blokkolásával megakadályozza, hogy bizonyos tartalmainkat és szolgáltatásainkat elérje, más szóval blokkolás esetén nem vagy csak korlátozottan tudja igénybe venni a Weboldalt. A sütik letiltásáról és általánosságban a sütik és hasonló technológiákkal történő adatgyűjtésről és adatkezelésről a cookie tájékoztató tartalmaz további részleteket.

Az adatkezelés célja: látogatottsági adatainak mérése, a felhasználói élmény fokozása, a weboldal működtetése, fejlesztése és karbantartása

Az adatkezelés jogalapja: A Biztosító jogos érdeke vagy az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: az IP címet, az operációs rendszer típusát, a böngésző típusát, és a weboldalon végzett aktivitásra vonatkozó adatokat kezeljük, jórészt aggregált és/vagy anonimizált formában.

Az adatkezelés időtartama: a cookie tájékoztatóban meghatározott időtartamok.

6.1.2 Regisztráció

A weboldalon történő regisztrációt követően Ön profilt hozhat létre, ahol megtekintheti az aktuális és korábban kötött biztosítási szerződéseit, valamint online biztosítást köthet. Személyes adatait a regisztrációt igénylő fent említett szolgáltatások nyújtása céljából kezeljük.

Az adatkezelés célja: A postabiztosito.hu oldalon regisztrációhoz kötött a következő funkciók biztosítása illetve szolgáltatások nyújtása: profil létrehozása, online biztosításkötés.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, így különösen: felhasználónév, email cím, jelszó, név, cím, telefonszám. A regisztrációkor csillaggal jelölt információk megadása kötelező, e nélkül a regisztrációhoz kötött szolgáltatások nyújtása nem lehetséges. A többi mező kitöltése azonban opcionális, ezek kitöltésének elmulasztása esetén sikeresen regisztrálhat a weboldalon.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön törli a profilját, vagy hozzájárulását egyéb módon visszavonja, személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait legfeljebb az utolsó bejelentkezéstől számított 10 évig kezeljük.

6.1.3 Kapcsolattartói űrlap

A kapcsolattartói űrlap segítségével Ön felveheti a Biztosítóval a kapcsolatot. Személyes adatait az Ön által kért információ illetve tájékoztatás nyújtása céljából kezeljük.

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a weboldalon információkéréssel kapcsolatban vagy egyéb kapcsolatfelvétel céljából kitölti a kapcsolattartói űrlapot, úgy az ott megadott személyes adatait kizárólag ezen érdeklődések megválaszolása, visszajelzés küldése céljából kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatai törlését személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait az érdeklődés megválaszolását követően, amennyiben az már megkötött szerződésre, vagy megtörtént és bejelentett káreseményre vonatkozik úgy azt a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. 10, míg a Magyar Posta Biztosító Zrt. 8 évig kezeli. Amennyiben megkeresése az előzőekben foglaltaktól eltérően az általános érdeklődést szolgálja, úgy az adatokat mindkét adatkezelő 5 évig tárolja.

6.1.4 Díjkalkuláció

A weboldalon Ön a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással (továbbiakban: „KGFB”), CASCO, lakás- és utasbiztosításokkal kapcsolatban előzetes díjkalkulációt hajthat végre. A megadott személyes adatait a díjkalkuláció elkészítése céljából kezeljük.

Az adatkezelés célja: A KGFB, CASCO, lakás- és utasbiztosításokkal kapcsolatos előzetes díjkalkuláció elkészítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: A megadott személyes adatok, így a születési dátuma és irányítószáma, az adott kalkuláció típusához igazodó egyéb adatok.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatai törlését személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait a díjkalkuláció elkészítését követő 5 évig kezeljük.

6.1.5 Kárbejelentés

A weboldalon megteheti a KGFB, CASCO, lakás és utasbiztosításaival kapcsolatos kárbejelentéseit a Biztosító részére. A megadott személyes adatait a kárbejelentés rögzítése és elbírálása céljából kezeljük.

Az adatkezelés célja: A biztosításokkal kapcsolatos kárbejelentés rögzítése és elbírálása.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az Ön által megkötött biztosítási szerződés teljesítéséhez szükséges.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, név, szerződésszám, kötvényszám, telefonszám, email cím, káreseménnyel kapcsolatos egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: A Magyar Posta Életbiztosító Zrt. 10, míg a Magyar Posta Biztosító Zrt. 8 évig kezeli megadott személyes adatokat.

6.1.6 Panaszbejelentés

A weboldalon bejelentheti biztosításaival kapcsolatos panaszait a Biztosító részére. A megadott személyes adatait a panaszbejelentés rögzítése, a panasz kivizsgálása és elbírálása, megválaszolása céljából kezeljük.

Az adatkezelés célja: a panaszbejelentés rögzítése, a panasz kivizsgálása és elbírálása, megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az Ön által megkötött biztosítási szerződés teljesítéséhez, kárigény illetve szolgáltatási igény elbírálásához szükséges.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, így különösen név, szerződésszám, kötvényszám, telefonszám, email cím, panasszal kapcsolatos egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: A Magyar Posta Életbiztosító Zrt. 10, míg a Magyar Posta Biztosító Zrt. 8 évig kezeli megadott személyes adatokat.

6.2 Postabiztosito.hu/Alkuszportál weboldal

6.2.1 Regisztráció

Az alkuszportálon a Biztosító alkuszai regisztrációt követően profilt hozhatnak létre, ahol megtekinthetik az aktuális és korábban közvetített biztosítási szerződéseiket, illetve az egyéb tevékenységeikre vonatkozó információkat. Az alkuszok személyes adatait a regisztrációt igénylő fent említett szolgáltatások nyújtása céljából kezeljük.

Az adatkezelés célja: A postabiztosito.hu/alkuszportal oldalon regisztrációhoz kötött következő funkciók biztosítása illetve szolgáltatások nyújtása: alkusz profil létrehozása és fenntartása.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, így különösen: felhasználónév, email cím, jelszó. A regisztrációkor csillaggal jelölt információk megadása kötelező, e nélkül a regisztrációhoz kötött szolgáltatások nyújtása nem lehetséges. A többi mező kitöltése azonban opcionális, ezek kitöltésének elmulasztása esetén sikeresen regisztrálhat a portálon.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön törli a profilját, vagy hozzájárulását egyéb módon visszavonja, személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait legfeljebb az utolsó bejelentkezéstől számított 10 évig kezeljük.

6.3 hello.hu weboldal és alkalmazás

6.3.1 Weboldal böngészés

A weboldalon böngészők személyes adatait ún. cookie-k (sütik) révén kezeljük. A sütik olyan szöveges állományok, amelyek révén a weboldal vagy más számítógépes kiszolgáló (szerver) azonosítani tudja az Ön számítógépét, és tárolja személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. A legtöbb böngésző alapbeállításai engedélyezik a sütik elfogadását. Ugyanakkor, amennyiben úgy kívánja, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy blokkolja a sütiket. Azonban a weboldal bizonyos szolgáltatásai csak sütik vagy hasonló eszközök használatával érhetők el, így tudnia kell, hogy a sütik vagy hasonló eszközök blokkolásával megakadályozza, hogy bizonyos tartalmainkat és szolgáltatásainkat elérje, más szóval blokkolás esetén nem vagy csak korlátozottan tudja igénybe venni a Weboldalt. A sütik letiltásáról és általánosságban a sütik és hasonló technológiákkal történő adatgyűjtésről és adatkezelésről a cookie tájékoztató tartalmaz további részleteket.

Az adatkezelés célja: látogatottsági adatainak mérése, a felhasználói élmény fokozása, a weboldal működtetése, fejlesztése és karbantartása.

Az adatkezelés jogalapja: A Biztosító jogos érdeke vagy az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: az IP címet, az operációs rendszer típusát, a böngésző típusát, és a weboldalon végzett aktivitásra vonatkozó adatokat kezeljük, jórészt aggregált és/vagy anonimizált formában.

Az adatkezelés időtartama: a cookie tájékoztatóban meghatározott időtartamok.

6.3.2 Regisztráció

A weboldalon és az alkalmazásban történő regisztrációt követően Ön profilt hozhat létre (helloPass), ahol megtekintheti az aktuális és korábbi biztosítási ajánlatait, biztosítási szerződést tud kötni, kárbejelentést tud tenni, valamint tudja használni a bringakereső, szervizkereső funkciót és a hello alkalmazásba be tud lépni. Személyes adatait a regisztrációt igénylő fent említett szolgáltatások nyújtása céljából kezeljük. A hellobringás és a helloutazó aloldalakon némileg eltérő szolgáltatások vehetőek igénybe; amely szolgáltatás csak az egyik aloldalon érhető el, ott azt külön jelezzük a lentiekben.

Az adatkezelés célja: A hello.hu oldalon regisztrációhoz kötött következő funkciók biztosítása illetve szolgáltatások nyújtása: profil létrehozása, biztosítási ajánlatok megtekintése, online biztosításkötés, kárbejelentés, hello alkalmazásba belépés. A hellobringás aloldalon a bringakereső és szervizkereső funkció biztosítása. A helloutazó aloldalon a biztosítási szerződés meghosszabbítása, a kármentességi bónusz visszaigénylése és különböző asszisztencia szolgáltatások biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, így különösen: név, email cím, jelszó. A regisztrációkor csillaggal jelölt információk megadása kötelező, e nélkül a regisztrációhoz kötött szolgáltatások nyújtása nem lehetséges. A többi mező kitöltése azonban opcionális, ezek kitöltésének elmulasztása esetén sikeresen regisztrálhat a weboldalon.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön törli a profilját, vagy hozzájárulását egyéb módon visszavonja, személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait legfeljebb az utolsó bejelentkezéstől számított 5 évig kezeljük.

6.3.3 Hírlevél

Önnek lehetősége van feliratkozni a hello.hu weboldalon hírleveleinkre annak érdekében, hogy ajánlatainkról, híreinkről, aktuális újdonságainkról időközönként emailben tájékoztathassuk.

Az adatkezelés célja: Amennyiben szeretne a szolgáltatásainkról, ajánlatainkról, újdonságainkról és híreinkről információt kapni, úgy ezzel kapcsolatos tájékoztatás e-mailben való megküldése céljából kezeljük személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, így elsősorban az Ön neve, email címe.

Az adatkezelés időtartama: A hírlevélre való feliratkozással összefüggő személyes adatait addig kezeljük, amíg Ön nem iratkozik le a hírlevélről, vagy nem tiltakozik a személyes adatainak a hírlevél küldéssel összefüggő kezelése ellen. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait legfeljebb 5 évig kezeljük.

6.4 Akciós jelleggel létrehozott minimális funkcióval működő (landing) oldalak

Önnek lehetősége van a weboldalakon időpontot foglalni a Magyar Posta Zrt. postahelyein történő ügyintézés, biztosítási szerződés kötése céljából.

Az adatkezelés célja: Időpontfoglalás rögzítése a Magyar Posta Zrt, postahelyein.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: A megadott személyes adatok, így különösen: név, email cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben hozzájárulását visszavonja, személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait legfeljebb a foglalás időpontját követően 1 évig kezeljük.

6.5 Napi Sorsjegy alkalmazás

6.5.1 Regisztráció, nyereményjáték

Az alkalmazásban történő regisztrációt (Facebook fiókkal vagy e-maillel) követően Ön nyereményjátékokban vehet részt a játékszabályzat elfogadása mellett. Személyes adatait a nyereményjáték lebonyolítása és az eredmények közlése, adott esetben kedvezmény kupon biztosítása céljából kezeljük.

Az adatkezelés célja: A nyereményjáték lebonyolítása és az eredmények közlése, adott esetben kedvezmény kupon biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, úgy mint, név, születési idő, email cím, jelszó megadása kötelező, e nélkül a regisztrációhoz kötött szolgáltatások nyújtása nem lehetséges.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön törli a profilját, vagy hozzájárulását egyéb módon visszavonja, személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait legfeljebb az utolsó bejelentkezéstől számított 5 évig kezeljük.

6.6 Posta Biztosító alkalmazás

6.6.1 Regisztráció

Az alkalmazásban történő regisztrációt követően Ön profilt hozhat létre, amin keresztül Ön ingatlanfotó kedvezményt tud igénybe venni, kárbejelentést tud tenni, poggyászfotó szolgáltatásunkat igénybe tudja venni és „selfie” nyereményjátékban vehet részt. Személyes adatait a regisztrációt igénylő fent említett szolgáltatások nyújtása céljából kezeljük.

Az adatkezelés célja: Az alkalmazásban regisztrációhoz kötött következő funkciók biztosítása illetve szolgáltatások nyújtása: ingatlanfotó kedvezmény, kárbejelentést, poggyászfotó szolgáltatás és „selfie” nyereményjáték.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, így különösen: név, email cím, jelszó, szerződés szám, születési idő, postai cím, telefonszám, káreseménnyel kapcsolatos adatok, arckép, helymeghatározási adatok. A regisztrációkor csillaggal jelölt információk megadása kötelező, e nélkül a regisztrációhoz kötött szolgáltatások nyújtása nem lehetséges. A többi mező kitöltése azonban opcionális, ezek kitöltésének elmulasztása esetén sikeresen regisztrálhat az alkalmazásban.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön törli a profilját, vagy hozzájárulását egyéb módon visszavonja, személyes adatait a rendszerből töröljük. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában a személyes adatait legfeljebb az utolsó bejelentkezéstől számított 5 évig kezeljük.

7. Kinek továbbítjuk a személyes adatait?

A Biztosító a Talanx International AG leányvállalata. A Talanx International AG az Európai Unióban és azon kívül bejegyzett társaságokból áll. A Biztosító a jelen Tájékoztató alapján kezelt adatait tájékoztatás, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett monitoring céljából továbbíthatja a Talanx International AG -hoz tartozó társaságoknak, mint adatfeldolgozóknak. A Talanx International AG-hoz tartozó társaságok listája itt érhető el: www.talanx.com A biztosítás értékesítés, valamint szolgáltatásnyújtás és így az adatkezelése során a Biztosító külső szolgáltatókat, mint adatfeldolgozókat és függő biztosításközvetítőt vesz igénybe, akik részére az érintett adatait átadhatja. Az adatfeldolgozókat jelen tájékoztatónk 1. számú mellékletében találja.

8. Végzünk-e a jelen tájékoztató tárgyát képező platformokon megadott adatok tekintetében automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást?

A Biztosító az Ön személyes adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt a jelen tájékoztató tárgyát képező platformokon megadott adatok tekintetében nem alkalmaz. A Biztosító profilalkotást végez, amennyiben Ön a Biztosító hírlevelekre feliratkozott vagy a weboldalon bizonyos – személyre szabott információk, tájékoztatások és reklámok küldését elősegítő - cookie-k alkalmazást engedélyezte, abból a célból, hogy minél személyre szabottabb, relevánsabb tájékoztatást és információkat küldhessünk, jeleníthessünk meg.

9. Milyen cookie-kat használunk?

A jelen Tájékoztatóban felsorolt weboldalak és alkalmazások cookie-kat használnak. Az általunk használt cookie-k típusáról, funkcióiról, az azok által gyűjtött adatokról, a cookie élettartamáról a cookie tájékoztató linken elérhető cookie tájékoztatónkban olvashat bővebben.

10. Milyen jogok illetik meg Önt megadott adataival és az adatkezeléssel kapcsolatosan?

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Biztosító által kezelt személyes adatai tekintetében
 1. a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 2. a személyes adatok helyesbítését kérje;
 3. a személyes adatok törlését kérje;
 4. a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 5. tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 6. a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lenti 10.6 pont);
 7. amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
A jogainak gyakorlásával kapcsolatban kérjük, hogy forduljon a Biztosító adatvédelmi tisztviselőjéhez az adatvedelem@mpb.hu e-mail címen, vagy a biztosító ismert elérhetőségeinek bármelyikén az adatvédelmi tisztviselőhöz címezve.

A Biztosító indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Biztosító nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatás nyújt az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Biztosító válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Biztosító minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

10.1 Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy Biztosítótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő információkra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Biztosító közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

10.2 Helyesbítés Ön jogosult arra, hogy kérésére a Biztosító indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

10.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Ön jogosult arra, hogy kérésére a Biztosító indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték vagy más módon kezelik;
 2. ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön a GDPR 21. cikke szerint tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. ha a személyes adatokat a Biztosító jogellenesen kezelte;
 5. ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.
A személyes adatot a Biztosító nem törli, amennyiben az alkalmazandó jog arra lehetőséget ad, így például amennyiben az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

10.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére a Biztosító korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Biztosító ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a Biztosítónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 5. Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Biztosító előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.


10.5 A tiltakozáshoz való jog Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Biztosító jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Biztosító a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatok kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezeljük.

10.6 Az adathordozhatósághoz való jog Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat a Biztosító közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha
 1. az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

11. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak?

Amennyiben Ön nem ért egyet a Biztosító válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., telefon: +36-1-391-1400; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu), vagy bármely egyéb a GDPR szerinti felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz fordulhat.

12. Lehetséges változások a Tájékoztatóban

A Biztosító megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a Biztosító a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a Biztosító mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

1. számú melléklet – Adatfeldolgozók

Adatfeldogozó neveSzékhelyeTevékenység típusa
ALLWIN Informatikai Kft.1111 Budapest, Zenta utca 1. I. emelet 1.website karbantartás, fejlesztés
AUTOTAL Kft.1107 Budapest, Hizlaló tér 1.kárrendezéssel kapcsolatos feladatok, társasházi szemle
AVUS Worldwide Claims Service GmbHA-8010 Graz Rechbauerstraße 4kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
Békési Gábor4481 Nyíregyháza, Mogyoró u. 1/B.kárrendzéssel kapcsolatos feladatok
Boncsér Sándor egyéni vállalkozó1147 Budapest, Lovász u. 17.kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
Buzás Zoltán egyéni vállalkozó2451 Ercsi, Árpád út 9.kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
CED Claim Experts Ltd1st floor The Tower Building, Deva City Office Park, Trinity Way Salford M37BF UKkárrendezéssel kapcsolatos feladatok
Claims Corporation Network B.V.Ooseinde 19, 1017 WT Amsterdamkárrendezéssel kapcsolatos feladatok
CorrectSoft Kft.1037 Budapest, Remetehegyi út 102.szoftverfejlesztés, support
Creditforte Kft.2040 Budaörs, Templom tér 19.követeléskezelés
DAT Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
DEKRA-Expert Múszaki Szakértői Kft.1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
DEKRA Claims Services BelgiumB-1932 Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem) Lenneke Marelaan 12kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
EPDB Nyomtatási Központ Zrt.1117 Budapest, Budafoki út 107-109.nyomdai szolgáltatás
Etalon-Informatika Kft.1132 Budapest, Kresz Géza u. 53/b.support
Europ Assistance Magyarország Kft.1134 Budapest, Dévai utca 26-28.kárrendezéssel kapcsolato sfeladatok
EX-ID Zrt.1133 Budapest, Váci út 76. 4. em.kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
Expert-Unio Kft.1181 Budapest, Gilice tér 46/b.kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
Extreme Net Kft.1034 Budapest, Tímár utca 20.II. emeletszoftverfejlesztés
HDI Assicurazioni S.p.A.I-00187 Roma Via Abruzzi 10kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
HDI Global SE the NetherlandsNL-3012 KL Rotterdam Westblaak 14.kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
HDI Versicherung AG und HDI Global SED-30659 Hannover HDI Platz 1, D-30659 Hannoverkárrendezéssel kapcsolatos feladatok
HDI Versicherung AGA-1120 Wien Edelsinnstraße 7-11kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
HUMAN-MEDIC Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 48.kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
I.A.C.T.A. Aktuáriusi Tanácsadó Kft.1124 Budapest, Nagysalló u. 2. mfszt. 4.szoftverfejlesztés, support
Invitech Megoldások Zrt.2040 Budaörs, Edison utca 4.szerver hosting
Iron Mountain Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft.1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V. emletarchiválás
KárNavigátor Kft.2086 Tinnye, Bajcsy Zs. U. 36.elektronikus adatszolgáltatás
KTKsoft Kft.2041 Budaörs, Ébner György köz 4.szoftverfejlesztés, support
Magyar Posta Zrt.1138 Dunavirág u. 2-6.dokumentum digitalizálás
Magyar Posta Zrt.1139 Dunavirág u. 2-6.függő biztosításközvetítő
Markovits Zsolt1172 Budapest, Nagyréde u. 62.kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.1138 Budapest, Váci út 185.kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
Pel-Autó Bt.4700 Mátészalka, Kézy lászló út 11.kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
Perfection Szolgáltató Bt.1121 Budapest, Mártonhegyi út 31/C.kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
Postaautó Duna Zrt.4030 Debrecen, Monostorpályi út 35/A.kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
Postal Mutual Insurance CompanyRatuszowa 7/9, 03-450 Warszawa, Polandkárrendezéssel kapcsolatos feladatok
Profi Risk Consulting Kft.2840 Oroszlány, Dózsa György u. 18. fszt./1. 4.kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
Swiss Medical Services Egészségügyi Szolgáltató Kft.1092 Budapest, Kinizsi u. 22.kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
dr. Szabados György2100 Gödöllő, Remsey krt. 21. 1/3.kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
Teladoc Hungary Kft.1092 Budapest, Köztelek u. 6.kockázatelbírálási tevékenység
Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji WARTA Spólka Akcyjna (S.A.)PL-03-450 Warsawa ul. Ratuszowa 7/9kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
UBIMET GmbH1220 Bécs, Donau-City-Straße 11.viharjelző szolgáltatás
Van Ameyde Hungary Kft.1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
Van Ameyde FranceF-92508 Rueil-Malmaison 8, rue Henri Becquerelkárrendezéssel kapcsolatos feladatok
Veteran Experts GROUP Kft.2092 Budakeszi, 0178/4. hrsz.magánnyomozás
Zavarovalnica SAVA d.d.SI-2000 Maribor Cankarjeve ulica 3kárrendezéssel kapcsolatos feladatok
ügyvédekjogi képviselet ellátása