Telelj a hello Utazóval, és nyerj!

Játékszabályzat és részvételi feltételek

A Magyar Posta Biztosító Zrt. által a 2023.11.07.-2024.01.15. közötti időszakban hello Utazó szerződést kötő ügyfelek számára meghirdetett nyereményjáték.


Nyereményjáték szervezője: Magyar Posta Biztosító Zrt. (továbbiakban: „Szervező”)

Nyereményjáték szlogenje: Telelj a hello Utazóval, és nyerj!

Nyereményjáték időszaka: 2023.11.07.-2024.01.15.

Részvételi feltételek

A nyereményjátékban részt vesz mindenki, aki a fent megjelölt időszakban hello Utazó biztosítást köt a www.hello.hu oldalon (főoldal vagy valamely hello.hu-hoz kapcsolódó aloldal) vagy a hello appban, és az adatkezeléshez hozzájárulását adja (a továbbiakban: „Résztvevő”).

A játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Magyar Posta Életbiztosító Zrt., valamint az Extreme Net Kft. munkatársai, valamint a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában nevesített közeli hozzátartozóik.

Nyeremény

A Szervező a részvételi feltételeknek megfelelő Résztvevők között 1 nyertest sorsol ki, aki 1 db 50 000 Ft értékű online Decathlon ajándékkártyát nyer meg.

A Nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt a részvételi Szabályzatban foglaltakéval hasonló értékű és hasonló paraméterekkel rendelkező Nyereményre cserélje. A Nyeremény előre meghatározott, a Nyertesnek nincs választási lehetősége a Nyeremény technikai paramétereivel kapcsolatban.

A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen igényét a jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Nyeremény gyártója, forgalmazója vagy kibocsátója által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik ahhoz.

Nyeremény sorsolása

A sorsolásra 2024. január 30-án 10 órakor kerül sor a Szervező székházában kerül sor, a 1022 Budapest, Bég u. 3-5. szám alatti címen.

A sorsoláskor 1 fő tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A tartaléknyertes kizárólag abban az esetben lép a kisorsolt nyertes helyébe, ha megállapítást nyer az, hogy a kisorsolt nyertes nem felel meg nyereményjáték bejelentett és közzétett részvételi feltételeinek, vagy a kisorsolt nyereményének átvételét megtagadja, illetve azt határidőn belül nem veszi át.

Nyertes értesítése

A Szervező a nyertest a sorsolástól számított 30 napon belül értesíti a nyeremény átvételének időpontjáról és pontos részleteiről a biztosítási szerződésen megadott elérhetőségek valamelyikén, illetve a nyertes teljes nevét és az általa megadott lakcímben szereplő helységnevet a sorsolást követő 10 munkanapon belül nyilvánosságra hozza a www.hello.hu honlapon és a Szervező Facebook oldalán, a www.facebook.com/helloneked oldalon.

A nyeremény átvételének feltételei

A Szervező vállalja, hogy a nyeremény átvételére a sorsolás időpontjától számított 90 napon belül lehetőséget biztosít. A nyertes a sorsolás időpontjától számított 91. napon a nyereményre való jogosultságát elveszíti. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevők téves, vagy hibás adatszolgáltatásából eredő következményekért.

Adóterhek

A nyeremény után esedékes adóterhet a Szervező viseli.

A Szervező jogai

Amennyiben az akció során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az akciót szüneteltesse vagy törölje. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Résztvevőt, továbbá polgári kártérítési, illetve büntetőeljárást kezdeményezzen azzal a Résztvevővel szemben, aki nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni. Amennyiben az akció során bármely Résztvevővel kapcsolatban csalás lehetősége vagy ténye merül fel, Szervező fenntartja a jogot, hogy Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő kalkulációs számot, a sorsolási listákból töröljön.

A Résztvevők elfogadják, hogy az akcióban való részvétel során a jelen részvételi feltételek és játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

A Szervező az akcióban való részvétel lehetőségét a jelen részvételi feltételek és játékszabályzat megszegése esetén bármely Résztvevőtől megvonhatja. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Játékszabályzatot kiegészítse, vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosításokat a weboldalán található játékszabályzatban teszi közzé.

Általános rendelkezések

A Résztvevők az akcióban való részvétellel együtt jelen játékszabályzat rendelkezéseit is elfogadják. A játékszabályzat a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adataik kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a Résztvevők által önkéntesen tudomására hozott adatokat az e vonatkozásban irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a játék lebonyolítása és a nyeremény átadása céljából a cél megvalósulásáig, illetve a kapcsolódó kötelezettségek (pl. adózás) teljesítéséig kezeli. Amennyiben a Résztvevő személyes adatainak törlését a Nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Résztvevő az akció részleteivel, továbbá az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az hello@hello.hu e-mail címen.

Budapest, 2023.11.07.

Magyar Posta Biztosító Zrt.

SzervezőAdatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató irányadó a Magyar Posta Biztosító Zrt. (Cím: 1022 Budapest, Bég u. 3-5.; a továbbiakban: Adatkezelő) alábbi nyereményjátéka (a továbbiakban: Nyereményjáték) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. A jelen tájékoztatója célja, hogy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget téve tömör, átlátható és közérthető formában tájékoztassa a nyereményjátékban résztvevő személyeket, hogy a Nyereményjáték során az érintettek személyes adatait milyen célokból és hogyan kezeli, illetve, hogy az érintett milyen jogokkal rendelkezik az adatkezelésekkel összefüggésben. Kérjük, hogy az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassa el.

Az akció időtartama: 2023.11.07.-2024.01.15.
Az akció jelmondata: Telelj a hello Utazóval, és nyerj!
Az akcióban való részvétel feltétele: A nyereményjátékban részt vesz mindenki, aki a fent megjelölt időszakban a hello Utazó utas biztosítást köt a www.hello.hu oldalon (főoldal vagy valamely hello.hu-hoz kapcsolódó aloldal) vagy a hello appban, és az adatkezeléshez hozzájárulását adja (a továbbiakban: „Résztvevő”).

Az akcióban való részvétel feltétele: A nyereményjátékban részt vesz mindenki, aki a fent megjelölt időszakban a hello Utazó utas biztosítást köt a www.hello.hu oldalon (főoldal vagy valamely hello.hu-hoz kapcsolódó aloldal) vagy a hello appban, és az adatkezeléshez hozzájárulását adja (a továbbiakban: „Résztvevő”).

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztatóban szereplő adatkezelésekről részletesen az adatkezelő mindenkori weboldalán (https://hello.hu) található adatkezelési tájékoztatóból tájékozódhat, a jelen tájékoztató csupán kivonatnak minősül.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat:

- a Nyereményjátékkal összefüggésben, a játék lebonyolítása alatt a Nyereményjátékban való részvétel, a Nyertes nyilvántartása és a nyereményátadás biztosítása céljából, valamint
- a Nyereményjátékban megadott adatokat hírlevél küldés, illetve közvetlen marketing megkeresések céljából a Nyereményjátékban adott hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

A Nyereményjátékban való részvétel során az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Nyereményjátékban Résztvevő megfelelő tájékoztatásán alapuló hozzájárulás.

A Nyereményjátékban való nyertesség esetén, a számviteli- és adójogi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos személyes adatok vonatkozásában, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amely jogi kötelezettség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) 169. §-án, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezésein alapul.

A kezelt személyes adatok köre

• Az Adatkezelő a Nyereményjáték során a Résztvevőknek kizárólag azokat a személyes adatait kezeli, amelyeket a Résztvevők „Az akcióban való részvétel feltétele” pontban részletezettek szerint megadnak, és amelyek a fent említett adatkezelési célok elérésére alkalmasak és ennek érdekében egyaránt szükségesek: érintett neve, születési ideje, illetve megadott kapcsolattartási adatok (e-mail, telefonszám).

• A nyereményjáték Nyerteseinek az alábbi adatait kezeli az Adatkezelő: érintett neve, e-mail cím, telefonszám, születési hely és idő, lakcím.

• A Nyereményjátékban résztvevő Résztvevők/Nyertesek csak a saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem a saját személyes adataikat adják meg, az adatközlők kötelessége az adatkezeléssel Érintettek hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés időtartama

• Nyereményjátékban való részvétel érdekében a személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve addig kezeli, amíg a Résztvevő az adatkezeléshez adott hozzájárulását egyéb módon nem vonja vissza, vagy nem kéri személyes adatai törlését, de legfeljebb a nyereményjáték lezárultát követő év végéig.

• Hírlevél küldés, illetve közvetlen marketing megkeresések céljából történő adatkezelés a Résztvevő hozzájárulásának visszavonásig történik.

• Nyereményjátékban való nyertesség esetén a számviteli bizonylatokat az Adatkezelő az Szvtv. 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adóügyi bizonylatokat az Art.-ban meghatározott elévülési ideig köteles megőrizni.

Az érintettek jogai

Személyes adatai kezelésével kapcsolatosan az érintettet az alábbi jogok illetik meg:

1. hozzáféréshez való jog: jogosultság arra, hogy a biztosító által kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon, illetve az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérje, feltéve, hogy a másolat igénylésére vonatkozó jog nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

2. helyesbítéshez való jog: az érintett kérheti a biztosítótól személyes adatainak a helyesbítését vagy kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.

3. törléshez való jog: az érintett kérheti személyes adatainak a törlését alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a biztosító kezelte

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs

c) személyes adatait jogellenesen kezelték

d) a személyes adatokat az irányadó uniós vagy tagállami jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

e) a személyes adatok gyűjtésére az Adatvédelmi Rendeletben hivatkozott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

4. adatkezelés korlátozásához való jog: kérheti, hogy a biztosító korlátozza személyes adatainak a kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül

a) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrizze

b) az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását

c) a biztosítónak már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de ezeket azonban az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a biztosító jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő kivételes esetben az érintett törlési kérelmét megtagadhatja, így különösen, amennyiben az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5. tiltakozáshoz való jog: az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozhat személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást, valamint ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ezen jogát a jelen adatkezelés vonatkozásában nem tudja gyakorolni, mivel az adatkezelés nem az adatkezelő jogos érdekében alapul.

6. adathordozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat elektronikus formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére az adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy az érintettel kötött szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Ugyanakkor a jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait;

7. visszavonáshoz való jog: amennyiben a biztosító a személyes adatokat az érintett hozzájárulása alapján kezeli, akkor a hozzájárulás bármikor visszavonható, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joggyakorlás módja, jogorvoslati lehetőség

A biztosító mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék.

A fent nevesített érintetti jogainak gyakorlásával kapcsolatban kérjük, hogy forduljon a biztosító Adatvédelmi tisztviselőjéhez az adatvedelem@mpb.hu e-mail címen, vagy a biztosító ismert elérhetőségeinek bármelyikén az Adatvédelmi tisztviselőhöz címezve. Az Adatkezelő az érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeire, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon – a kérelem rendkívüli összetettsége esetén kivételesen két hónapon – belül érdemben válaszol, amennyiben a kérelmező személy elérhetőségét megfelelő módon az Adatkezelő rendelkezésére bocsátotta.

Amennyiben megítélése szerint az adatkezelés során jogai sérelmet szenvedtek, úgy

• panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy

• a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat, amely ügyben a bíróság soron kívül jár el.