Nyerj sportszer utalványt hello Utazó utasbiztosításoddal!

Játékszabályzat és részvételi feltételek

A Magyar Posta Biztosító Zrt. által a 2022.12.12.-2023.02.28. közötti időszakban hello Utazó szerződést kötő ügyfelek számára meghirdetett nyereményjáték.Nyereményjáték szervezője: Magyar Posta Biztosító Zrt. (továbbiakban: „Szervező”)

Nyereményjáték szlogenje: Nyerj sportszer utalványt hello Utazó utasbiztosításoddal!

Nyereményjáték időszaka: 2022.12.12.-2023.02.28.Részvételi feltételek:

A nyereményjátékban részt vesz mindenki, aki a fent megjelölt időszakban hello Utazó biztosítást köt a www.hello.hu oldalon vagy a hello2U appban, és az adatkezeléshez hozzájárulását adja (a továbbiakban: „Résztvevő”).

A játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Magyar Posta Életbiztosító Zrt., valamint az Extreme Net Kft. munkatársai, valamint a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában nevesített közeli hozzátartozóik.

Nyeremény

A Szervező a részvételi feltételeknek megfelelő Résztvevők között 2 db, egyenként 50.000 Ft értékű Decathlon vásárlási utalványt sorsol ki.

Nyeremény sorsolása:

A sorsolásra 2023. március 13-án 11.00 órakor a Szervező székházában kerül sor, a 1022 Budapest, Bég u. 3-5. szám alatti címen.

A sorsoláskor 2 fő tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A tartaléknyertes kizárólag abban az esetben lép a kisorsolt nyertes helyébe, ha megállapítást nyer az, hogy a kisorsolt nyertes nem felel meg nyereményjáték bejelentett és közzétett részvételi feltételeinek.

Nyertes értesítése:

A Szervező a nyertest a sorsolástól számított 30 napon belül értesíti a nyeremény átvételének időpontjáról és pontos részleteiről a biztosítási szerződésen megadott elérhetőségek valamelyikén, illetve a nyertes teljes nevét és az általa megadott lakcímben szereplő helységnevet a sorsolást követő 10 munkanapon belül nyilvánosságra hozza a www.hello.hu honlapon és a Szervező Facebook oldalán, a www.facebook.com/helloneked oldalon.

A nyeremény átvételének feltételei:

A Szervező vállalja, hogy a nyeremény átvételére a sorsolás időpontjától számított 90 napon belül lehetőséget biztosít. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevők téves, vagy hibás adatszolgáltatásából eredő következményekért.

Adóterhek:

A nyeremény után esedékes adóterhet a Szervező viseli.

A Szervező jogai: 

Amennyiben az akció során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az akciót szüneteltesse vagy törölje. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Résztvevőt, továbbá polgári kártérítési, illetve büntetőeljárást kezdeményezzen azzal a Résztvevővel szemben, aki nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni. Amennyiben az akció során bármely Résztvevővel kapcsolatban csalás lehetősége vagy ténye merül fel, Szervező fenntartja a jogot, hogy Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő kalkulációs számot, a sorsolási listákból töröljön. A Résztvevők elfogadják, hogy az akcióban való részvétel során a jelen részvételi feltételek és játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező az akcióban való részvétel lehetőségét a jelen részvételi feltételek és játékszabályzat megszegése esetén bármely Résztvevőtől megvonhatja. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Játékszabályzatot kiegészítse, vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosításokat a weboldalán található játékszabályzatban teszi közzé.

Általános rendelkezések:

A Résztvevők az akcióban való részvétellel együtt jelen játékszabályzat rendelkezéseit is elfogadják. A játékszabályzat a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adataik kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a Résztvevők által önkéntesen tudomására hozott adatokat az e vonatkozásban irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a játék lebonyolítása és a nyeremény átadása céljából a cél megvalósulásáig, illetve a kapcsolódó kötelezettségek (pl. adózás) teljesítéséig kezeli. Amennyiben a Résztvevő személyes adatainak törlését a Nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Résztvevő az akció részleteivel, továbbá az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az hello@hello.hu e-mail címen.

Budapest, 2022.12.12.

Magyar Posta Biztosító Zrt. Szervező
Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató irányadó a Magyar Posta Biztosító Zrt. (Cím: 1022 Budapest, Bég u. 3-5.; a továbbiakban: Adatkezelő) alábbi nyereményjátéka (a továbbiakban: Nyereményjáték) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. 

Az akció időtartama: 2022.12.12. és 2023.02.28. 

Az akció jelmondata: Nyerj sportszer utalványt hello Utazó utasbiztosításoddal!

Az akcióban való részvétel feltétele:

A nyereményjátékban részt vesz mindenki, aki a fent megjelölt időszakban a hello Utazó utas biztosítást köt a www.hello.hu oldalon vagy a hello2U appban, és az adatkezeléshez hozzájárulását adja (a továbbiakban: „Résztvevő”).

A játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Magyar Posta Életbiztosító Zrt., valamint az Extreme Net Kft. munkatársai, valamint a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában nevesített közeli hozzátartozóik.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat a Nyereményjátékkal összefüggésben, a játék lebonyolítása alatt a Nyereményjátékban való részvétel, a Nyertes nyilvántartása, nyereményátadás biztosítása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja:

  • A Nyereményjátékban való részvétel során az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Nyereményjátékban Résztvevő megfelelő tájékoztatásán alapuló hozzájárulás.
  • A Nyereményjátékban való nyertesség esetén a személyes adatok a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) 169. §a, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) alapján kerülnek kezelésre.

A kezelt személyes adatok köre:

Az Adatkezelő a Nyereményjáték során a Résztvevőknek kizárólag azokat a személyes adatait kezeli, amelyeket a Résztvevők „Az akcióban való részvétel feltétele” pontban részletezettek szerint megadnak, és amelyek a fent említett adatkezelési célok elérésére alkalmasak és ennek érdekében egyaránt szükségesek. Így például a név, cím, születési idő, telefonszám, e-mail cím.

Nyereményjáték Nyerteseinek az alábbi adatait kezeli az Adatkezelő: neve, születési neve, születési helye, születési idő, lakcím.

A Nyereményjátékban résztvevő Résztvevők/Nyertesek csak a saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem a saját személyes adataikat adják meg, az adatközlők kötelessége az adatkezeléssel Érintettek hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés időtartama:

  • Nyereményjátékban való részvétel érdekében a személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve addig kezeli, amíg a Résztvevő az adatkezeléshez adott hozzájárulását egyéb módon nem vonja vissza, vagy nem kéri személyes adatai törlését.
  • Nyereményjátékban való nyertesség esetén a számviteli bizonylatokat az Adatkezelő az Szvtv. 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adóügyi bizonylatokat az Art.-ban meghatározott elévülési ideig köteles megőrizni. A Résztvevő/Nyertes az adatbiztonsági kérdésekről, az érintetti jogokról bővebb tájékoztatást az Adatkezelő weboldalán az alábbi linken https://hello.hu/adatkezeles szerezhet.